Business Planning & Coaching

בתי ספר על יסודיים

לגדול להיות בוגר משמעותי. אנו מאמינים ביצירת רצף חינוכי מגילאי הגן ועד לבגרות. בבתי הספר העל יסודיים של הרשת ממשיכים את הפעילות הענפה הנעשית בבתי הספר היסודיים ומובילים את התלמידים עד לסיום לימודיים ואף מעבר לכך. בבתי הספר העל יסודיים מכינים כל תלמיד לקראת תעודת בגרות מלאה ובמקביל מפעילים פרויקטים ותוכניות חינוכיות המחנכות לערכים ולהשפעה בקהילה.

עמודים